Prinses Beatrixschool
"Waar je kind mag zijn!"

Trompweg 12
7441 HR Nijverdal
T: 0548 655249
E: info@beatrix-ikt.nl 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Beatrixschool wordt gevormd door ouders en leerkrachten en toetst het beleid van het bestuur en de school. De MR op onze school bestaat uit twee gekozen leden vanuit de ouders en twee gekozen leden vanuit het personeel. Wanneer er onderwijskundige zaken aan de orde komen, zal de directeur van onze school ook de vergadering bijwonen. De MR bespreekt de voorgenomen of vastgestelde bestuursbesluiten, die een relatie hebben met het beleid op onze school. Ook bespreken we de kwaliteit van het onderwijs op De Beatrixschool. De MR heeft bij het bestuursbeleid instemming- dan wel adviesbevoegdheid. Besluiten worden genomen door de vier gekozen leden. Toehoorders nemen niet deel aan het overleg. De MR van de Beatrix school komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Ook vindt er een keer per jaar een vergadering plaats samen met de OR. Daarnaast is de MR vaak betrokken bij de diverse activiteiten van de school en de OR. Agendapunten kunnen via de reguliere weg worden ingebracht en de MR besluit of ze deze punten op de agenda zetten en kunnen personen uitnodigen om zich (tijdens een vergadering) te laten informeren.

Waarom is het goed om deel uit te maken van de MR?
- Meewerken aan een optimale leeromgeving; 
- Meepraten en meedenken over het beleid van de school; 
- Medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid waarin het kind centraal staat;
- Mee kunnen denken en adviseren over het bestuursbeleid van de vereniging. 

Wanneer u als ouder iets heeft, dat u graag besproken wilt hebben in de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van de MR.

GMR
Onze onderwijsstichting kent ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze raad zijn alle veertien scholen van de stichting vertegenwoordigd door een ouder of personeelslid. Deze GMR vergadert zeven keer per jaar waarin men de grote beleidslijnen van de stichting controleert en waar nodig wijzigt. Mocht u vragen hebben of opmerkingen betreffende het gevoerde bestuursbeleid dan kunt u bij onze MR-vertegenwoordiger in de GMR of één van de andere MR-leden terecht.

GMR-vertegenwoordiger:  Hetty Beltman